Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/ 2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica

Schválené: 19.9.2017

Vyhlásené: 28.9.2017

Účinnosť: 16.10.2017

Mesto Banská Bystrica na základe § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2017 (v ďalšom texte len „VZN“) o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica (ďalej len VZN).

 

 

 

Článok 1

Účel nariadenia


 

Účelom tohto VZN je vyhradiť miesta a podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 1) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na území mesta Banská Bystrica.

 

 

 

 

Článok 2

Umiestňovanie volebných plagátov

 

 

 1. Na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách sú vyhradené mestské informačné stojany, umiestnené na tento účel a na čas volebnej kampane 1) v hornej časti Námestia Slovenského národného povstania.
 2. Iné umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a propagačných zariadeniach ako je uvedené v ods. 1 tohto článku VZN nie je predmetom úpravy v zmysle tohto VZN.

 

 

 

Článok 3

Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov

 

 

 1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických hnutí alebo nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci subjekt“) sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom. Mesto Banská Bystrica (ďalej len Mesto) v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom plochy na vylepovanie volebných plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov, t.j. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich subjektov príslušným volebným orgánom (pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov volebnou komisiou samosprávneho kraja a pre voľby do orgánov samosprávy obcí mestskou volebnou komisiou).
 2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch sa kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne.
 3. Číslo plochy v prípade volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu je totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu, zverejneného štátnou komisiou.
 4. V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí mesto určí číslo plochy na umiestňovanie volebných plagátov v závislosti od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov.
 5. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je zaregistrovaným kandidujúcim subjektom k dispozícii až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúce subjekty svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využijú.
 6. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorá mu bola vyhradená. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch, ostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.
 7. Umiestňovanie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady, pričom zároveň zodpovedá za obsah umiestnených volebných plagátov. Za odstránenie mestských informačných stojanov po skončení volebnej kampane zodpovedá Mesto.
 8. Počas volebnej kampane si kandidujúci subjekt kontroluje stav svojich volebných plagátov (poškodenie, prelepenie a pod.) na mestských informačných stojanoch.

 

 

 

 

Článok 4

Kontrola a sankcie

 

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú:

 

 • príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica
 • poverení zamestnanci Mestského úradu v Banskej Bystrici

 

 1. Zistené porušenia ustanovení tohto VZN sa oznamujú Mestskej polícii v Banskej Bystrici.

 

 1. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov2ab)


 


 


 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 


 

 1. Zrušuje sa VZN č. 155/2005, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, BBSK, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda schválené uznesením č. 372/2005-MsZ dňa 24. 5. 2005.

 

 1. Toto VZN č. 9/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici číslo 904/2017 - MsZ zo dňa 19. septembra 2017 a nadobúda účinnosť dňom 16.10. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ján Nosko

                                                                                                             primátor mesta


 

Súbor na stiahnutie VZN č. 9 - 2017.pdf VZN č. 9 - 2017.pdf (1.5 MB)

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
 • Streda153graphic-icon
 • Štvrtok216graphic-icon
 • Piatok216graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107383323

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka