Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 19.9.2017

Vyhlásené: 20.9.2017

Účinnosť: 6.10.2017

 

Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

 

Článok I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5 /2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 860/2017 dňa 20.06.2017 sa mení nasledovne:

Ustanovenie § 7 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni sa mení v bode 2. nasledovne:

2. Vo vybraných školských jedálňach sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zriaďovateľ určí, ktorá materská a základná škola môže poskytovať diétne stravovanie za splnenia a dodržania legislatívnych podmienok.

 

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

(Tabuľka č. 1 je uvedená v priloženom súbore)

 

b) Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

(Tabuľka č. 2 je uvedená v priloženom súbore)

 

 

Článok II.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 905/2017 dňa 19.09.2017 a nadobúda účinnosť dňom 06.10.2017.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon
  • Štvrtok2711graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104153104

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka