Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Banská Bystrica

Schválené: 21.3.2017

Vyhlásené: 28.3.2017

Účinnosť: 15.4.2017

Mesto Banská Bystrica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, § 17, § 18 ods.4 a § 27 písm. a) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Banská Bystrica (ďalej len nariadenie).

 

§1
Účel nariadenia


Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky a stanoviť pravidlá poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie a pri zabezpečovaní základných životných podmienok.

 

§ 2
Vymedzenie základných pojmov


Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť fyzickej osobe v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi. (1)

(1)§ 17 ods. 1 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov

 

 

§ 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi


1)
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi najmä v prípadoch keď je:


a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby,
b) ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa,
c) možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e) pomoc pri vybavení osobných dokladov
f) uplatňovanie práv a právom chránených záujmov maloletého dieťaťa ak je to v jeho záujme v zmysle sociálnoprávnej ochrany (napr. súdny poplatok na určenie otcovstva a pod.)
g) podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia.

 

2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej.

 

3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť pre takého občana alebo rodinu, ktorej životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie tejto jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v peňažnej forme..


4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 4 tohto nariadenia.


5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz.


6) V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť jednorazová dávka v hmotnej núdzi opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, zároveň však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v § 4 tohto nariadenia. Odôvodneným dôvodom sa rozumie neschopnosť žiadateľa narábať s finančnými prostriedkami (účelové zneužitie prostriedkov na iné účely ako je uvedené v rozhodnutí, z dôvodu, že občan s touto formou súhlasí a pod.).


7) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje Mesto zo svojho rozpočtu na základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava.


8) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým osobám spoločne posudzovaným podľa tohto nariadenia za predpokladu, že si uplatnila zákonné nároky.

 
§4
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi


1) O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta.

2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 40 €
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) max.do výšky 80 €
c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 120 €
d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 150 €
e) do výšky správneho poplatku na vybavenie občianskeho preukazu.


§5
Posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 

1) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi spĺňajúcim podmienky tohto nariadenia podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad v Banskej Bystrici spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia súdu
b) potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
c) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
d) vyjadrenie školy o návšteve školy a hodnotenie žiaka, ak je žiadateľom o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom – deťmi
e) potvrdenie o úhradách za miestne dane a poplatky
f) iné potrebné relevantné dokumenty potrebné na posúdenie žiadosti (najmä pri prípadoch uvedených v § 3 ods, 1 – napr. potvrdenie PZ on strate dokladu totožnosti, komplexný posudok ÚPSVaR, miera funkčnej poruchy, odporučenie lekára a pod.).


§ 6
Spoločné ustanovenia

Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.
1) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených v danom rozpočtovom roku Mestským zastupiteľstvom.§ 7
Záverečné ustanovenia.
1. Zrušuje sa:
a) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 701/2009 dňa 15.12.2009
b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2012 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 740/2011 dňa 11.12.2011
c) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2014 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 1427/2014 dňa 30.6.2014

2. Toto nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom Mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č.758/2017 - MsZ, dňa 21.03.2017 a nadobúda účinnosť dňom 15.04.2017.

 
 
Ján Nosko
primátor mesta

Súbor na stiahnutie VZN č. 3 - 2017.pdf VZN č. 3 - 2017.pdf (1.7 MB)

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104970449

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka