Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 06/2016, o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy Radvanská 1, Banská Bystrica a Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zriadení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Schválené: 8.3.2016

Vyhlásené: 9.3.2016

Účinnosť: 24.3.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2, § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 06/2016 o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zriadení Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica (ďalej len nariadenie).

 

 

 

§ 1

Účel nariadenia

 

Účelom tohto nariadenia je zriadenie Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, ako preddavkovej organizácie, zrušenie Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčastí a Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a zriadenie Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčasti.

 

§ 2

Zriadenie materskej školy

 

1. Mesto Banská Bystrica k 30. augustu 2017 zriaďuje Materskú školu, Radvanská 1, Banská Bystrica, ako preddavkovú organizáciu.

 

2. Podmienkou pre zriadenie Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o zaradení materskej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 3

Zrušenie základnej a materskej školy

 

1. Mesto Banská Bystrica k 31. augustu 2017 zrušuje Základnú školu, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčasti:

 

- Školský klub detí pri Základnej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica,

- Školskú jedáleň pri Základnej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica.

 

 

2. Mesto Banská Bystrica v zmysle k 31. augustu 2017 zrušuje Materskú školu, Radvanská 1, Banská Bystrica.

 

3. Podmienkou pre zrušenie škôl podľa ods. 1. a 2 tohto paragrafu sú právoplatné súhlasné rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o vyradení škôl zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 4

Zriadenie základnej školy s materskou školou

 

1. Mesto Banská Bystrica k 01. septembru 2017 zriaďuje Základnú školu s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica, a jej súčasti:

 

- Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica,

- Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica,

 

2. Podmienkou pre zriadenie školy je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o zaradení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčasti do siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 369/2016 dňa 08.03.2016 a nadobúda účinnosť dňom 24. marca 2016

 

2. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutia v zmysle § 2 ods. 2, § 3 ods. 3, § 4 ods. 2 v zmysle tohto nariadenia nariadenie stráca platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti týchto rozhodnutí.

 

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Nedeľa 1.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 1.7.
ALCHEMILKA
ČSA 23
Pondelok 2.7.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104335292

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka